Đang tải dữ liệu...

Ai phải tuân theo quy định GMDSS?

Tất cả các tàu theo quy định ở chương 4 của Công ước SOLAS phải trang bị hệ thống GMDSS, nói chung, tất cả các tàu khách và tàu hàng có 300GRT trở lên chạy tuyến quốc tế.